VO·I·D

www.industrialgallery.com
swf.industrialgallery.com
www.arsmorta.org
www.einleitungszeit.host.sk
www.neosfera.cz

 

     News

   

 

    CDs

   

 

    Live

   

 

    Video

  

 

    Photos

   

 

    Rewies

   

 

    Download

   

 

    Interviews

   

 

    email

   

 

 


Interviews

VZEPĚTÍ DONUCUJÍCÍ ZKUŠENOSTI

1. :-] Proč jste si vybrali tuto konkrétní část práce? Co v ní asimilujete, jedná se v Tvém případě o autosanační pokus transformativního procesu ?
1 ) Reagujeme na ohrožení destruktivními procesy v současném pohybu světa jejich amplifikací. Na platformě blízké exorcizmu- zacházíme s vyhrocením zvukové masy, odrážející civilizační obsesivitu & technomorfní noční můry. Demonstrujeme tak zároveň naši spirituální senzibilitu v komunikaci s hranicí těla, extází, rozpadem & transformací. Fascinují nás představy týkajicí se fúzí organizmu & stroje, replikace živoucích entit & alternativní možnosti transcendence. Zpracováváme z větší části zvuky, autenticky utržené v útrobách průmyslových objektů – hlukové výpary továren & environmentálních hřmotů, civilizační ruchový odpad, recyklovaný do cybernoisové vize těles ve kterých působíme...Einleitungszeit, VO.I.D., Inborn Indolence...

2. Co by jsi mohl sdělit, jaké jsou v současnosti hlavní témata/otázky/odpovědi, které Vaše umění absorbuje? Mám na mysli (pojetí) své-ho vyjádření pocitu, vědomí a nevědomí okolního světa nebo sebe sama...? :
2 ) Naše práce s hlukem jej pojímá jako rituální energii, odjišťující archetypální vzorce animistického vědomí s jeho pandémoniem, obývajícím nezbadatelnou část našeho života, která je vnořena do nevědomí. Z této konfrontace může vyvstat zkušenost úzkosti, po jejímž odlivu se rozhostí katarze : autentický prožitek původní existenciální situace. Výheň Bytí... Koncept hlukové hudby stojí mimo rámec běžného rockového úzu, který je pro většinu posluchačské obce k porozumnění & přijetí toho, co se ve „většinové“ scéně odehrává, klíčový. Zároveň však limitující. Naše komunikace s publikem předpokládá z jeho strany jistou odvahu k otevřenosti pro odlišnou taktiku zacházení se zvukem: ...posluchač je vystaven opresivním valivým strukturám, strojovým repeticím, halucinativním distorzím, evokujícím spíše šamanský rituál v atomovém reaktoru, než standart rockové písně.

3. Slogan 'Informace musí být svobodné', byl motem festivalu v Německu, kde jste vystoupili s Vaším drtícím programem...co Vám tento sl. signalizuje? Jak si ho - vysvětlujete/ztotožňujete s jeho významem? :
3 ) Má-li lidský život být v rámci sociologického uspořádání svobodný, pak svobodu přístupu k informacím nutně implikuje.

4. Jsou dnes informace v zásadě volné, nebo ne, čím se zdají býti a jak je s nimi nakládáno - manipulováno?
4 ) Informace jsou dnes více než kdykoli v historii politikum, potenciál síly. Již F. Bacon deklaruje poznání jako moc. Vládnoucí skupina manipuluje s relevantními typy informací prostřednictvím zatajování rabulistiky & cenzury jako formou dělby moci. Jsme toho začasté svědky v zdánlivě všedních diskursech reklamy, zpravodajství a interpretace. Další obtíže plynou z informační inflace, krize kontextu, selekci podstatného...právě jeho zakrývání společně a datovou zahlceností je prostor pro mocenské taktiky informační prohibice.

5: Je nějaký 'typ informací, které by neměli být volné, které by měli zůstat soukromé, osobní a utajené v „naší demokratické společnosti“? 5: ) Rozhodně nemyslím. Nevylučuji však,že pro jedince, jejichž existenční fundament je odvozen z indoktrinované reality, by mohl být vpád netušených faktů dezintegrujícim , zdrojem traumatu. Podstatnější než toto riziko je však angažovaná účast na "odkryté" skutečnosti a odvaze k ní!! Proč žít ve falzifikovaném pseudosvětě jen proto, že tato iluze bude ušetřena konfrontace & šoku ze skutečnosti, která se může ukázat krutější než vůbec tušíme.

6. Může být někdy cenzura a restrikce dobrou věcí pro veřejnost? :
6 ) Pouze za okolností, kdy upozorní na to,co je jejím obsahem a věc tak pro veřejnost ozřejmí. ( Strategie známá z reklamy, kdy simulované embargo podněcuje kupní zájem).

7. Např. Platón - nebyl stoupencem volných informací. Podle něj, byla komplexnost politiků nad intelektuální kapacitu průměrného obyvatelstva. „Pravda by mohla pouze zmást mysl a vést k civilním nepokojům“. Veřejnost by tak byla podle něj zásobovaná zjednodušenými a pravdivými popisy politických událostí a rozhodování & strategie, Platón jí nazval "vznešená lež". Myslíš, že idea 'Vznešené lži' je dnes stále s námi?
7 ) Platón požadoval, aby o vyjímečných věcech rozhodovala elita vyjímečných - tato premisa jej vedla k „mechiavellistické konsekvenci“ – pragmaticky - "vznešené" lži. Stejně jako před tisíciletími platí, že kde operuje mocenský faktor s principy nadvlády, exploatace, útisku & kontroly, bude lež úhlavním nástrojem. Dnes jsou však mechanizmy řízených mystifikací mnohem komplexněji sofistikované - na "vznešenost" jistě neaspirují.

8. Je umění nejlepším vhodným způsobem, jak odhalit tuto "vznešenou lež"?
8 ) Je-li umění věrno své původní intenci, není nikdy determinováno zvně systémem, ale zevnitř - tvůrčí mysli. Je ochotna sestupovat do propastí imaginace, zakoušet fantaskní krajnosti bytí & nicoty, svědčit svým dílem o své závratné zkušenosti. Mezi tvůrcem & společností vždy panuje dichotomie. Umění proto musí být vůči opresivnímu & egalizujícímu tlaku institucializované "inzistentní" většiny v alarmující opozici!

9 Při pohledu na Vaše-naše vlastní umění, jaké Vznešené Iži nebo problémy odhalujete?
9 ) Naše operování s hlukovými intenzemi odrážejí odcizující & zároveň vzájemně asimilující vazby mezi lidskou bytostí & strojovou entitou spíše na brutálně abstraktní rovině exprese & metafory. Předvádíme monstrózní mody kyberviolence & zkoumáme metody průlomu. Nemáme v úmyslu být explicitní, věříme však, že jakkoli transparovaný tvar nebezpečí umožňuje obranu, jejíž nejúčinnější formou je útok.

10. William Burroughs někde napsal, že jazyk je virus, který nás infikuje... Mohlo by to být patrné jako možnost nebo hrozba?
10 ) Jazyk,stejně jako kulturní paradigma i naše biologická struktura, je vždy limitující. Jsme do jazyka & znakové skutečnosti vnořeni, je naším interaktivním substrátem. Ačkoli je konsensuální povahy, jeho "rastr" zachycuje omezené spektrum reality, přesto může být magickou zbraní: v pojmenování je moc, která, osvětluje i spoutává. Je-li narušen původní kontext, deformuje se sféra významu. Jazyk propagandy pak jednu z forem smrtící preparace jazyka prezentuje. Je však "apologetickou" pojistkou jazyka, že jeho direktivizující úzus můžeme jeho prostřednictvím zpochybnit & revidovat!

11. Marshall McLuhan později řekl, že masmédia jsou odkazem - dnes se objeví, aby se vbrzku obrátili v něco mnohem horšího... odkaz pro bezcitnou a prázdnou mysl?
11 ) Masmédia se s uměním setkávají ve společném bodě, jímž je hyperbolizace. Zatímco sdělovací kanály ji využívají k akcentaci tématizované události za cenu častého nerespektování kontextu, umělecká tvorba tyto souvislostní poukazy naopak zdůrazňuje. Traktuje své chápání ztvárňovaného jsoucna nejen v toku historického času, ale i v mýtickém čase cirkulujícího trvání, či jeho vnitřním modelování snovými enzymy. Schopnost nazírat věci, jejich procesy i dramata duše v příčné kontinuitě je privile¬giem tvůrčího vidění.

12. Je ironismus a využívání charakterem dnešních masmédií, komerčních mas kultury a kulturní zábavy něco, co by mohlo být obrácené v něco dobré ¬vytvoří po chvíli touhu po něčem podstatném?
12) Dnešní západní svět ignoruje dimenzi celku, preferuje své partikulární & geopolitické zájmy na úkor ekosystémů, národů třetího světa & rozvojových zemí, bez zřetele na varující prognózy ohrožení civilizace & budoucnosti planety. Tato evidence je zároveň šancí ke změně chápání, novým způsobům koexistence, je to výzva myslet své bytí jinak, v horizontu symbiotické participace. Navzdor reálnému nebezpečí je tato dějinná etapa potenciálním zárodkem nové renesance.

13. Současné informace ve společnosti jsou stále více naplánované, ideologizované a distribuované velkými mocenskými strukturami, korporacemi, parlamentem...Myslíš si , že je to hrozba životu, zdravému veřejnému názoru, demokracii?
13 ) Mocenská mašinérie je v současnosti natolik komplexním & neprůhledným fenoménem ve vnitřním propojení vládních, ekonomických, vojenských & vědeckých struktur, takže je otázka, do jaké míry může průměrný jedinec v této oblasti intervenovat, a zda proklamovaná, demokracie není svou vlastní simulací. Nemá-li veřejnost možnost přímější účasti na rozhodovacích procesech v důsledku selhávání zastupitelských mechanizmů, pak je pravděpodobné, že demokracie ve vlastním smyslu neexistuje.

14. Pokud k tomu existuje nějaká rezistence nebo alternativa , jsou to znaky opačné reakce?
14 ) Především v otevřené, reflektující & autonomní mysli, pro níž jsou postoje, diktované systémem nepřijatelné & burcující.Vytváření nezávislých občanských iniciativ, neziskové & umělecké organizace, spolupracující na volném informačním provozu & vyvíjející nátlak na represivní vládní systém informováním veřejnosti, mohou být pochodní společenské změny.

15. Jaký je vztah mezi uměním, svobodou vyjádření a společností?
15 ) Umění & svoboda projevu se navzájem podmiňují, demokratická společnost má díky fungování nezávislé artificiální sféry inspiraci k vlastní korekci, konfrontuje ji s jejími negacemi a vytěsněnými sny, mobilizuje k vzmachu svobody.

16. Kdy se změnila svoboda projevu v propagandě? - je mezi nimi tenká hranice?
16) Jelikož svoboda ze své podstaty neaspiruje na manipulaci,je vůči propagandě vždy antago- nistická. Je neovladatelná do té míry, do jaké čelí pokušení ovládat. Podlehne-li, zrazuje se a zvrhá se snadno v propagandu. je pak pervertovanou "svobodou", omezující svobodu druhých.

17. Je umění poslední možností skutečné informační svobody, svobodné mysli, krví života demokracie?
17) Nepochybně.

18. Mají umělci povinnost šířit informace, myšlenky a emoce, které nejsou vyjádřeny anebo vtlačeny do hlavního proudu? Je těžší v demokracii identifikovat struktury společnosti, která vystupuje jako represívní a může sloužit jako umělecká resistence?
18) Nepublikuje-li umělec své tvůrčí vize ve svých výtvorech, je jím ze společenského hlediska pouze latentně. Jeho bytostným posláním je svým dílem komunikovat & exponovat jej i za cenu represe. Každá překážka ke svobodě je motivaci k jejímu zdolání: ...“výzvou, která stimuluje & koncentruje vůli k vzepětí & průniku“.

19. Má funkce umění, jako signál svobodných informací vnucené myšlenky? Zakázané emoce se stávají stále důležitějšími v časech bouří a trápení?
19) Vzhledem k jeho osvobozující funkci nesporně. Čím větší útisk, tím hlubší potřeba vnitřně vymaňujících aktivit.

20. Něco jako potlačovaná společnost je v některých případech dobrá pro umělecké prostředí? Podporuje atmosféru, nebo rezistenci, která představuje inspirativní sílu, hodnoty, které bojují pro, výzva, která musí být překonána?
20 )Pocházíme z bývalého Československa! země, jejíž _ historická zkušenost -i naše vlastní - je stigmatizovaná sovětským útlakem. Můžeme tudíž tuto domněnku z vlastního prožití potvrdit. Tehdy zde fungoval disent & undergroundové hnuti jako reakce na totalitaristickou hegemonii. Politická & kulturní nesvoboda, cenzura a do sebe uzavřený ideologický systém aktivoval ve společnosti síly, které svým životem hlásali svobodnou existenci nepodmanitelnou diktátem propagandistické mašinérie jako nejzákladnější lidský nárok. Mnohdy obětovali svou peeudosvobodu jíž poměry poskytovaly metodou cukru & biče aby vyjádřili existenciální věrnost jejímu vnitřnímu imperativu. Zrodilo se alternativní, opoziční umění-tzv.2.kultura., prodchlá svobodymyslností, kterou komunismus - stejně jako jakékoli nedemokratické ideologie potlačoval.

21. jaký je Tvůj názor - jsou v současnosti neviditelné represivní struktury sil?
21) Vezmeme-li v úvahu konspirativní propojení magnátů vojenskoprůmyslových komplexů, farmaceutických koncernů, ropných syndikátů, světové banky a mezinárodního měnového fondu s dalšími úrovněmi vládnoucí politickoekonomické oligarchie je patrné, že skutečná ohniska dominance a kontroly jsou zakrytá. Represivní účinky jejich metody řízení jsou však v četných oblastech společenského provozu zřejmé.

22. Jaké nápady a emoce jsou v "demokratické Evropě" podle tebe potlačovány.
22) Současná Evropa staví, ideu blahobytu na kapitálové kumulaci a modech vlastnění : Člověk není to co je, ale to, co má. Naše tělesnost se stala komerčním artiklem, vzhled je kultem, svět povrchu fetišem, protézou spotřební kvaziidentity, nahrazující duchovní uvědomění.
Co nesplňuje rozvrh tohoto paradigmatu, - musí - být odklizeno a popřeno. Deformované lidské bytosti, agonické fáze umírání a rozkladu, tvary sexuálních posedlostí, propastí krutosti, primitivní agrese bestie v lidských duších, to vše je izolováno a vytěsněno do sanatorií, ghet, cel v tabuizaci konsensuálním mlčením. Stejně tak další oblast utajování jsou informace o alternativních zdrojích energie, tajných vojenských technologiích, výzkumu na poli extrasenzorické percepce, či léčby nevyléčitelných chorob, na jejichž existenci profitují farmaceutické trusty, vše,co ohrožuje monopolizační uspořádáni establishmentu a systém kontroly s normativním kodexem vnucovaných hodnot.

23. Jaké jsou náměty rezistence , potlačovaných myšlenek a emocí ve Vašem vlastním umění?
23) Nastavujeme společnosti zrcadlo, tím že před ní stavíme zakázané představy a sny, obnažující skrytý život zvířete, dýchající pod jejím povrchem. Zákaz neeliminuje zakázané. Společnost stejně jako jedinec musí integrovat svou temnou sféru, chce-li růst a dospět.Usilujeme zároveň nalézat v negaci a v odvrácené skutečnosti novou krásu, neboť i zde se může nacházet zárodek změny a dějinné mutace.

24. Co může udělat obyčejný občan pro získání volných informací a zvýšení svobody projevu?
24) Předpoklad angažovanosti tkví především v ochotě si tuto otázku položit.Konkrétní kroky závisí na inspiraci, porozumění a iniciativě každého z nás,naší úctě ke svobodě, jakož i ochotě k osobním obětem v zájmu změny.

25. Je Vaším kreativním duchem v každém případě nezávislost na nějaké z Vašich rezistencí a vnucených myšlenkách a zkušenostech? Je dobré pro umění tvořit ve společnosti, kde jsou tabu, politické a kulturní tlaky? Úplně svobodná společnost by měla být perfektní, takže by tam neměly být žádné bloky pro umělecké vyjádření?
25) Dle Hegela se životní pohyb uskutečňuje antiteticky, dynamika jsoucího je založena na restrikci jako předpokladu procesu uskutečňování.V dokonalosti pohyb ustává-končí vývoj, je absolutní. Nezbývá než být věrní i v beznaději-usilovat o ideál, který je nedosažitelný, nebot' přesahuje ontologické parametry tohoto světa.Pouze díky tomu je však možné umění, které vždy k dokonalému a totálnímu vzpíná.V dokonalém světě by jej nebylo třeba, bylo by jím vše......

€đłT by al.exe
Inborn Indolence al.exe@centrum.cz

 

 

news

ARM 006 VO.I.D – A.O.G. VIDEO – 2000 / 2005
play intro ->


This is the official version of material originally planned to be released back in 2000. That time, the resulting product ended up in depths of our archives. Release contains synapse modulations and electrically – generated realities created by Martin J. and Robert H. It´s an aural-visual phantasy, experience both deep physical and spiritual, as well as abstract and surreal. Intensity, dynamics, absorption – words the most accurate for this product design. VO.I.D are people of noise, which remains their final metaphor, the condition of their being. It is the very space of their inner universe, the emphasis and vital power of their spirit, the desire for transcendence, reaching the unspeakable and invisible. Moreover, release is digitally mastered for optimal audio and video performance.

©  VO.I.D 2005     Design Industrial Gallery